กล่องข้าวดึงได้

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Just Box

กล่องข้าวดึงได้

    "กล่องข้าว" ในปัจจุบันเราจะพบกล่องข้าวได้ 3 รูปแบบหลัก ๆ คือ

  1. กล่องข้าวแบบสองชั้น : แยกข้าวไว้ข้างล่างและเอากับข้าวไว้ชั้นบน
  2. กล่องข้าวแบบแยกช่อง : แยกข้าวและกับข้าวไว้ในชั้นเดียวกันโดยมีผนังกล่องกั้น
  3. กล่องข้าวแบบช่องเดียว : นำข้าวและกับข้าวราดรวมกันไปเลย

    กล่องข้าวแบบที่ 1 และ 2 มีข้อดีที่มีการแยกข้าวและกับข้าวทำให้สามารถเก็บได้นานกว่าแบบที่ 3 ซึ่งนำข้าวและกับข้าวราดรวมกันเลย แต่แบบที่ 1 และ 2 ก็ยังมีข้อเสียอยู่คือ ความลำบากในการกิน เช่น การที่เราจะต้องตักกับข้าวจากช่องกับข้าวไปใส่ในช่องข้าว

    "กล่องข้าวดึงได้" จะเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป กล่องข้าวนี้จะเป็นเหมือนกล่องข้าวแบบแยกช่องแต่ผนังทีี่แยกระหว่างข้าวและกับข้าวสามารถดึงออกได้ การที่มีผนังจะทำให้ข้าวและกับข้าวไม่รวมกันทำให้เก็บได้นานกว่าและการที่ผนังสามารถดึงออกได้จะทำให้ปัญหาในการทีี่จะต้องตักกับข้าวจากช่องกับข้าวไปใส่ในช่องข้าวหมดไป เพียงแค่ดึงผนังออก ทั้งสองช่องก็จะมารวมกัน และในปัจจุบันกล่องข้าวส่วนใหญ่มักทำมาจากพลาสติกและใช้งานเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่ค่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่มาสู่การใช้กล่องกระดาษจากผักตบชวาและใช่ฝากล่องที่ทำมาจากพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและส่งผลเสียในหลาย ๆ ด้านเช่น เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ, การแย่งน้ำและอาหารจากพืชที่ปลูก และ เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของปลาและการจับปลา ดังนั้นจึงเลือกที่จะใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุทดแทนในการทำกล่องข้าวแทนพลาสติก และ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากล่องกระดาษมีความสวยงามอยู่แล้วแต่การที่ผู้บริโภคเห็นหน้าตาอาหารจะช่วยให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า อาหารมีความสะอาด และสามารถตรวจสอบได้ก่อนเปิดกล่องว่า อาหารถูกต้องหรือไม่ จึงเป็นสาเหตุที่มีการใช้พลาสติกชีวภาพมาทำเป็นฝากล่อง นอกจากความสวยงามแล้วกล่องกระดาษจากผักตบชวาและฝากล่องพลาสติกชีวภาพที่ทำจากผักตบชวายังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติอีกด้วย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]