Your own shine

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  NYP and Carrot Gang

Your own shine

Speak Out Problem
การเรียกร้องสิทธิในตนเองและความเสมอภาคทางสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ สีผิว อาชีพความสวยงามในแบบของตนเอง และการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม ถึงแม้ว่าผู้คนจะเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น แต่ในสังคมทุกวันนี้ก็ยังมีการแบ่งแยก การเหยียด การดูถูก และการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนที่แตกต่างจากตนเอง หรืออยู่นอกเหนืออุดมคติของตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักในการเกิดความไม่เท่าเทียมภายในสังคม ซึ่งอาจนำมาสู่ความขัดแย้ง และการบั่นทอนจิตใจของผู้คน กลุ่มของพวกเราจึงเล็งเห็นว่าปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยถ่ายทอด เพื่อเสริมสร้างแรงขับเคลื่อนในสังคม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกๆคนได้มีสิทธิเท่าเทียมกัน ลดความขัดแย้ง และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม
Concept
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางของเรานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือที่ผู้คนสามารถแต่งเติม หรือ เขียนเรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้เอง ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้ก็เปรียบเสมือนหนังสือที่จะบอกเล่าเรื่องราวของผู้ใช้เอง เพื่อทำให้ผู้คนที่ได้เห็น รวมถึงตัวผู้ใช้เองฉุกคิดขึ้นได้ว่า คนเรามีสิทธิที่จะเติมแต่งและทำอะไรกับตนเองได้โดยปราศจากการริดรอนสิทธิตราบใดที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ดังนั้นเราทุกคนจึงควรเคารพสิทธิคนอื่นและปฏิบัติตัวอย่างเท่าเทียมเช่นกัน

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]